Kuźnia Społeczna Bank Żywności w Olsztynie
Regulamin wydarzenia

Regulamin wydarzenia

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem wydarzenia jest Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Olsztynie – z siedzibą w Olsztynie pod adresem: ul. Bohaterów Monte Cassino 4, 10-165 Olsztyn, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029900, NIP 739-31-69-129, REGON 511032680
 2. Organizator realizuje wydarzenie w zakresie i terminach szczegółowo opisanych na stronie Organizatora pod adresem www.kuzniaspoleczna.pl/eco-trendy 
 3. Każdy uczestnik warsztatów jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem, który jest dostępny na stronie www.kuzniaspoleczna.pl/eco-trendy przy zapisach.
 4. Nie zapoznanie się z niniejszym regulaminem nie zwalnia uczestnika z jego przestrzegania.
 5. Zgłoszenie do udziału w warsztatach, seminariach i panelach dyskusyjnych organizowanych przez Bank Żywności w Olsztynie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

WARSZTATY KULINARNE

 1. Warsztaty kulinarne prowadzone w ramach Eco Trendy #ryneczek #kulinaria #warsztaty organizowane są w sali kulinarnej dla osób dorosłych lub dzieci w przypadku wwarsztatów dedykowanych dzieciom. 
 2. Warsztaty odbywają się Kuźni Społecznej przy ul. Marka Kotańskiego 1, 10-166 
  w Olsztynie.
 3. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona i określana przez Organizatora.
 4. Udział w warsztatach kulinarnych jest odpłatny.
 5. Warsztaty będą odbywać się w grupach do 15 osób na każdy warsztat. Czas trwania warsztatów określa Organizator i informuje o nim przy opisie danych warsztatów. Informacja ta jest dostępna przy opisie warsztatów dostępnej pod adresem wskazanym w pkt. 2.
 6. Zgłoszenie udziału w warsztatach kulinarnych zostanie potwierdzone po opłaceniu przez użytkownika warsztatów. Wówczas zostanie do nich wygenerowany elektroniczny bilet z unikatowym kodem QRL. Bilet ten jest równocześnie biletem wstępu na opłacony warsztat. Bilet będzie można pokazać w formie papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem telefonu.
 7. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 8. W trakcie warsztatów Organizator zapewnia uczestnikom:
  • Przygotowane i wyposażone stanowisko pracy,
  • Produkty do gotowania,
  • Zimne/ ciepłe napoje (kawa, herbata, woda).
 9. Organizator informuje, że do przygotowania wszystkich potraw podczas prowadzenia warsztatów wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne u niektórych osób (np. orzechy, migdały, ryby itd.). Każdy Uczestnik, znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w warsztatach, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę. W przypadku uczestniczenia w warsztatach, Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad żywieniowych, które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia. W przypadku wątpliwości co do zawartości przygotowywanych potraw należy skonsultować się z kucharzem prowadzącym warsztaty. Organizator zastrzega, że podawany w opisie warsztatów program (lista potraw) nie zawiera szczegółowego opisu składników wykorzystywanych do przygotowania tych potraw. Tego typu informacje Uczestnik może uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem http://www.kuzniaspoleczna.pl/eco-trendy 
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i wykorzystywania zdjęć w swoich materiałach i administrowanych przez siebie mediach elektronicznych oraz w celach promocyjnych obejmujących kampanię w mediach regionalnych tradycyjnych i elektronicznych.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zakresie potraw, które są przygotowywane na warsztatach, o ile nie zmienia to charakteru warsztatów ani ich zakresu.

SEMINARIA I PANELE DYSKUSYJNE

CENY

 1. Ceny wskazane za warsztat kulinarny są cenami brutto i zawierają VAT.
 2. Ceny podane są w polskich złotych.
 3. Cena obejmuję koszt prowadzenia warsztatu oraz produktów.
 4. Brak uregulowania należności za udział w warsztatach kulinarnych do 2 dni przed planowanym warsztatem upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

REZYGNACJA I ODWOŁANIE WARSZTATÓW KULINARNYCH

 1. Rezygnację z uczestnictwach w warsztatach należy przesłać na adres e-mail: renata.rudnicka@kuzniaspoleczna.pl. Za termin rezygnacji uznaje się datę otrzymania e-maila przez Bank Żywności w Olsztynie. 
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w wybranych warsztatach, panują następujące zasady:
  - Rezygnacja powyżej 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów - uczestnikowi przysługuje zwrot 100% wpłaconej kwoty, pomniejszonej o koszty techniczne związane z obsługą płatności przez operatora
  - Rezygnacja poniżej 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów - uczestnikowi przysługuje zwrot 70 % kosztów
  - Rezygnacja w dniu imprezy - uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.
 3. Nieobecność na warsztatach wiąże się z utratą dokonanej wpłaty.
 4. Uczestnik, w przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionych warsztatach, może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tych warsztatach zamiast niego. Uczestnik musi o takiej zmianie poinformować organizatora drogą e-mailową, na adres ola.czuryllo@kuzniaspoleczna.pl. najpóźniej 2 dni przez rozpoczęciem warsztatów, których ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo tej osoby w warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów. W takim wypadku powiadamia uczestników telefonicznie i zwraca 100 % kosztów na wskazane przez zgłaszających się uczestników konto.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas warsztatów podstawowych zasad higieny i bhp.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń prowadzącego warsztat oraz zasad bhp obowiązujących w sali, o których przed rozpoczęciem warsztatu poinformuje prowadzący.
 3. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o występujących u niego chorobach zakaźnych (np. żółtaczka) na 7 dni przed wydarzeniem, których jest świadom, oraz o uczuleniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas warsztatów, w których bierze udział. Poinformowanie Organizatora nie zwalnia Uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej.
 4. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas warsztatów sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.
 5. Uczestnik odpowiada za szkody urządzeń/sprzętu/mienia wyrządzone podczas warsztatów, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.
 6. W dniu, w którym będzie organizowany warsztat kulinarny, Uczestnik podpisuje oświadczenie o następującej treści:

  Oświadczam, że jestem zdrowa/y, nie występują u mnie żadne niepokojące objawy infekcji: gorączka, kaszel, katar, ból gardła, ból mięśni, wysypka, inne nietypowe objawy. Ponadto nie miałam/em świadomego kontaktu z osobą zakażoną COVID-19, z osobą będącą w izolacji lub przebywającą na kwarantannie, 

  jednocześnie udostępniając swoje dane kontaktowe.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
w związku z  udziałem w  „Eco Trendy #ryneczek #kulinaria #warsztaty” i  przekazaniem danych osobowych,  informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Żywności w Olsztynie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Bohaterów Monte Cassino 4, 10-165 Olsztyn. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 4, 10-165 Olsztyn.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych -Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:
  a) Utrwalenia i rozpowszechnienia wizerunku poprzez prowadzenie relacji na żywo w mediach społecznościowych oraz poprzez publikację zdjęć na stronie internetowej i mediach społecznościowych Administratora - art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  b) Wzięcia udziału w wydarzeniu „Eco Trendy #ryneczek #kulinaria #warsztaty” oraz podjęcia niezbędnych działań związanych ze zwalczaniem epidemii, zapewnieniem standardów bhp w miejscu działania Administratora i zapobieganiem szerzeniu się chorób zakaźnych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. d RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator może przekazać dane osobowe innym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego lub wskazanych specjalistycznych jednostek, właściwych ze względu na rodzaj zakażenia lub choroby zakaźnej, oraz Głównego Inspektora Sanitarnego lub wskazanych krajowych specjalistycznych jednostek, właściwych ze względu na rodzaj zakażenia lub choroby zakaźnej oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym dostawców usług informatycznych i mediów społecznościowych (Facebook).
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 30 dni od zakończenia wydarzenia.

  Wizerunek będzie przetwarzany przez Administratora do czasu wycofania zgody.

 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 10. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie i używanie wizerunku w materiałach informacyjnych, promocyjnych Organizatora. W szczególności w formie zdjęć i nagrań z wydarzenia.

 11. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 12. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w celu wzięcia udziału w wydarzeniu. 

 13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.