Zorganizujemy Twój event!

RODO - informacje o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Żywności w Olsztynie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Bohaterów Monte Cassino 4, 10-165 Olsztyn.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 4, 10-165 Olsztyn.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:
  1. Dokonania rezerwacji – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  2. nawiązania kontaktu z Administratorem, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu prawidłowych relacji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat, a następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięciu.
 8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług informatycznych.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt z Administratorem.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.